Asiakasmaksun oikaisu

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 15 §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa.

Oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on voimassa, mitä hallintolain 47 ja 49 §:ssä säädetään valitusosoituksesta. Oikaisuvaatimusohjeissa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

  1. viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
  2. viranomainen, jolle oikaisuvaatimus on toimitettava
  3. oikaisuvaatimusaika ja mistä se lasketaan
  4. vaatimukset oikaisuvaatimuskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä
  5. oikaisuvaatimuksen perille toimittamisesta

Palvelun järjestäjän on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu ja maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen. Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Toimeentulotuen myöntää Kansaneläkelaitos.

Jos asiakas jättää sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksun maksamatta, siitä voidaan periä viivästyskorkoa ja se voidaan ulosottaa ilman oikeuden päätöstä.