Strategia ja ohjelmat

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  4. omistajapolitiikka
  5. henkilöstöpolitiikka
  6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

 

Voimassaoleva kuntastrategia

Vain taivas rajana

Tutustu