Ympäristönsuojelu

Taivassalon ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. Ympäristö- ja lupalautakunta toimii myös Uudenkaupungin kaupungin, Kustavin ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristönsuojelun tehtäviä hoitavat ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on:

  • ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä
  • poistaa ja vähentää pilaantumista aiheutuvia haittoja

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa.

Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat mm.

  • vesiensuojelun
  • meluntorjunnan ja
  • luonnonsuojelun valvontatehtäviä

Ympäristönsuojelun viranhaltijoita ovat

             Susanna Puottula

             Ympäristönsuojelupäällikkö

             puh. 040 7253 929

 

             Seija Niskala

             vs. ympäristösihteeri (ajalla 1.10.21 -  14.8.22)

             puh. 0440 515 778

            
             Ympäristösuojelun sähköpostiosoitte ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi

 

Kuva: Kaksi kalatiiraa veden ympäröimällä kivellä


Jätevesien johtaminen haja-asutusalueella 

(ym. ympäristönsuojelun viranhaltijat neuvovat tarvittaessa)

Jätevesineuvontaa antaa Valonia

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla  (157/2017) tuli voimaan 3.4.2017. Jätevesien käsittelystä määrätään myös ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Asetuksen ja lain tarkoituksena on vähentää haja-asutuksen talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Asetuksessa annetaan määräyksiä mm. jätevesien yleisistä käsittelyvaatimuksista, jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja huollosta.  Asetuksen ja lain mukaan kuivanmaan kiinteistöillä jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää perustason puhdistusvaatimus, kun kiinteistöllä:

1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Ranta- ja pohjavesialueilla vanhojen kiinteistöjen järjestelmien tulee vastata asetuksen vaatimuksia viimeistään 31.10.2019 mennessä. Ranta- ja pohjavesialueeksi on määritelty enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä oleva alue tai vedenhankintakäytössä oleva tai siihen soveltuva pohjavesialue. 

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Uudisrakennuksilla kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee määrittää heti rakennusluvan yhteydessä.

Perustason puhdistusvaatimus talousjätevesille tarkoittaa sitä, että jätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä kaupungin vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta voi myöntää Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta.

Kiinteistön omistajan tulee olla selvillä kiinteistön jätevesien käsittelymenetelmästä, sen käytöstä ja huollosta. Kiinteistönhaltija tai omistaja on aina vastuussa jätevesien riittävästä puhdistuksesta. Tarvittaessa kiinteistön haltijan tulee käyttää asiantuntijapalveluja, jotta jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Selvitys ja ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja esitetään viranomaiselle pyydettäessä. Kotitalouksien lisäksi asetuksen määräykset koskevat sellaisia karjatilojen maitohuoneita ja haja-asutusalueella sijaitsevaa yritystoimintaa, johon ei tarvita ympäristölupaa. Ympäristölupavelvollisten eläinsuojien ja yritysten jätevesien käsittelystä annetaan määräyksiä ympäristöluvassa.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja olemassa olevien järjestelmien muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa Taivassalon kunnan rakennusvalvonnasta.

Ympäristön suojelun yhteystiedot

Jätevesineuvontaa antaa myös:
VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
www.valonia.fi/vesi | www.facebook.com/valonia.fi

TAIVASSALON YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Voimaan 1.2.2014 (kunnanvaltuusto 9.12.2013 § 67)

KATSO