Tarvittavat luvat

Rakennus- ja toimenpidelupa sekä toimenpideilmoitus

Rakennuslainsäädännön mukaan tarvitaan uudisrakennuksen rakentamiseen tai muun rakennustoimenpiteen suorittamiseen rakennus- tai toimenpidelupa. Luvat haetaan sähköisesti rakennustarkastajalta tai tekniseltä lautakunnalta Lupapiste.fi palvelun kautta. Ilmoitusmenettelyä sovelletaan kunnan rakennusjärjestyksen puitteissa.

Rakennus- ja toimenpidelupa suunnittelutarvealueella

Suunnittelutarvealueita Taivassalon kunnassa ovat Hakkenpään ja Vehaksen kylän alueet sekä asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueiden ulkopuoliset alueet 300 metrin etäisyydellä kyseisten kaava-alueiden rajoista. Rakennettaessa Hakkenpään kylän suunnittelutarvealueella on rakennuslupahakemuksesta hankittava museoviraston lausunto. 

Maisematyölupa

Kaava-alueilla ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ilman asianmukaista lupaa. Maa-aineslain mukainen ainesten ottaminen ei ole mahdollista maisematyöluvan nojalla. Maisematyölupaa haetaan tekniseltä lautakunnalta.

Purkamisilmoitus on tehtävä asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, mihin ei tarvita varsinaista purkamislupaa (asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueet).

Poikkeamislupahakemus ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä tulee tehdä mm. seuraavissa tapauksissa:

  • Kyseessä on rantarakentaminen alueella, jossa ei ole ranta-asemakaavaa.
  • Uuden lomarakennuksen rakentaminen vanhan tilalle ranta-alueella, jossa ei ole ranta-asemakaavaa.
  • Jos suunnitellaan rakentamista kaavamääräyksistä poiketen.
  • Jos rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on päätetty kaavoittaa tai kaavoitus on kesken.
  • Myös loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi edellyttää poikkeamislupahakemuksen jättämistä. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen tulee vielä hakea rakennuslupaa rakennustarkastajalta/tekniseltä lautakunnalta.

Poikkeamislupahakemuksen käsittelee aina kunnanhallitus.