Sidonnaisuusilmoitukset

Tällä sivulla esitetään kuntalain edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sekä valtuuston varsinaisten jäsenien vapaaehtoisesti antamat sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset perustuvat henkilöiden tekemiin ilmoituksiin.

Valtuustokauden 2017–2020 luottamushenkilöiden kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan syyskuussa 2017. Kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • rakennetun ympäristön lautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

Johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset