Ravinneneutraali Taivassalo

Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan erilaisten biomassojen yhteydessä muodostuvien ravinteiden, pääasiassa fosforin ja typen, uusiokäyttöä ja kierrättämistä siten, että ravinnekuormitus ympäristöön ja vesistöihin saadaan tehokkaasti pienenemään. Ravinteiden kierrätys koskettaa meitä kaikkia, sillä nämä biomassat koostuvat yhdyskuntien jätevesilietteistä, biojätteestä, kotieläinten lannasta, elintarviketeollisuuden ja maa- ja metsätalouden sivuvirroista. Ravinteiden kierrätys on olennainen osa vesiensuojelun suurempaa kokonaisuutta, jossa erilaisin toimin tähdätään pinta- ja pohjavesien, sekä merialueiden hyvään tilaan.

talvimaisema.jpg

Kuluttajina voimme edesauttaa ravinteiden säästeliäämpää käyttöä ja kierrätystä päivittäisten valintojemme kautta. Voimme vähentää ruokahävikkiä, hyödyntää oman keittiön tai taloyhtiön kompostoituja jätteitä puutarhassa, vähentää haitallisia aineita sisältävien tuotteiden käyttöä (mm. mikromuovit kosmetiikkatuotteissa, jotka vaikeuttavat ravinnerikkaiden jätevesilietteiden hyödyntämistä) tai vaikkapa vaikuttaa siihen, että työpaikkaruokalamme ruokahävikki hyödynnetään ravinteiden kierrätystä edistäen. Ravinteiden kierrätys onkin joukkuelaji, jossa yksilön oma suoritus on ratkaiseva tekijä.

Kunnat voivat myös aktiivisesti vaikuttaa ravinteiden kierrätyksen vauhdittamiseen. Taivassalon kunnalle ravinnekierrätyksen edistäminen on merkittävää, sillä kunta haluaa toimia suunnannäyttäjänä kunnassa toimiville yrittäjille ympäristöä säästävän ja ekologisen toiminnan harjoittajana ja teknologian käyttäjänä.

Ravinneneutraali kunta -hanke

Taivassalo oli mukana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttamassa Ravinneneutraali kunta -hankkeessa (2015–17) yhtenä kuudesta pilottikunnasta. Hankkeessa määriteltiin pilottikuntien kanssa mitä ravinneneutraalius kunnissa tarkoittaa ja miten kunnat organisaatioina voisivat edistää ravinteiden kierrätystä alueillaan ja miksi. Hankkeen tavoitteena oli edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaansa, sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli.

lapputaulu.jpg

Kuva: RANKU-hanke

Taivassalossa laadittiin RANKU-hankkeen puitteissa alustava selvitys biokaasuntuotantomahdollisuuksista kunnassa. Selvityksessä tarkasteltiin alueella syntyviä biokaasutukseen soveltuvia biomassoja ja sivuvirtoja ja määriteltiin kiertotaloutta tukevan energiantuotannon mahdollisuudet Taivassalon kunnassa.

Lisäksi Taivassalossa toteutettiin Aalto-yliopiston kanssa yhteistyönä uudenlainen palvelumuotoiluun perustuva ravinnevirtatarkastelu. Tarkastelun pääpainona oli kehittää erilaisia yhteistyön tapoja ja -verkostoja ravinteiden kierrätyksen ympärille. Yhteistyön avulla paikallisten ravinteiden käyttö tehostuu, mikä tuo mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vähentää ravinnevalumia vesistöihin. Hankkeen aikana Vakka-Suomessa järjestetyt useat peltopäivät mm. ojitukseen ja hyviin viljelykäytäntöihin liittyen ovat osaltaan tiivistäneet eri toimijoiden yhteistyötä. 

Ravinneneutraali kunta -hanke on päättynyt, mutta meidän jokaisen työ ravinnekierrätyksen edistämiseksi jatkuu!

VS_Ely_Rankukuva.jpg

Lue lisää RANKU-hankkeesta sekä tutustu sivulta löytyviin Taivassalon selvityksiin ja muihin aineistoihin.
Sivulta löydät myös Ravinneneutraalin kunnan toiminta-askeleet!