Sosiaalipalvelut

Sosiaalitoimi tarjoaa kuntalaisille palveluita muuttuvissakin oloissa elinkaaren eri vaiheissa. Tavoitteena on tukea yksilön/perheen itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista turvallisuutta.

Peruspalvelujohtaja, Margit Rajahalme
puh. 050 387 3353
Toimialajohtaja, peruspalvelutoimen hallinto- ja talousasiat

Kunnanhallitus toimii sosiaalipalveluista vastaavana monijäsenisenä toimielimenä. Yksilöasiat käsittelee yksilöasioiden jaosto.

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma on päivityksessä. Julkaistaan myöhemmin.

Toimeentulotuki

peruspalvelujohtaja Margit Rajahalme
puh. 050 387 3353

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukea on mahdollista saada, kun taloudellisesti vaikeasta elämäntilanteesta ei selviä omin avuin. Toimeentulotuen avulla taataan minimitoimeentulo ylimenovaiheen ajaksi. Samalla etsitään ratkaisuja hakijan elämäntilanteen parantamiseksi. Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta oleskelukunta.

Toimeentulotukea voidaan hakea sekä kirjallisesti että henkilökohtaisesti asioimalla. Uudet asiakkaat asioivat aina ensimmäisellä kerralla henkilökohtaisesti peruspalvelujohtajan kanssa.
 

Toimeentulotuen perusteet

Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävää yksilökohtaista ja viimesijaista taloudellista tukea. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin.

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloaan omalla ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Tuki perustuu lakiin ja asetukseen toimeentulotuesta. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysosasto on laatinut oppaan toimeentulotuen soveltajille.

Huom. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi 1.1.2017 alkaen Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi.

Kelan tiedote

Lue lisää toimeentulotukiuudistuksesta


Maakunnan perheoikeudelliset palvelut yhteiseen yksikköön 1.3.2020 alkaen

Perheoikeudelliset palvelut: Isyyden ja äitiyden selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta.

Yhteystiedot ja aukioloajat

 


Päihdehuolto

Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Päihdehuollon palveluja ovat avohoito, katkaisuhoito ja kuntouttava hoito.

Päihdehuollon palveluina järjestetään kuntoutushoitoa erilaisissa päihdehuollon hoitolaitoksissa sekä katkaisuhoitoa silloin, kun päihteistä on tullut ongelma ja tarvitsee ulkopuolista apua päihteiden käytön lopettamisessa tai vähentämisessä.

Turun A-Klinikka
Brahenkatu 12 A, 20100 Turku
puh. 040 688 3333

Uudenkaupungin A-Klinikka
Terveystie 4 3 krs.
puh. 02-8451 2333


Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti. Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö, tasapainonen ja monipuolinen kehitys.

Lastensuojeluilmoitus

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit voivat hakea apua. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijä ja luottamushenkilö on lastensuojelulain mukaan velvollinen ilmoittamaan lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Kun sosiaalityöntekijä saa ilmoituksen jonkun lapsen tilanteesta, on lastensuojelun velvollisuus tutkia, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukipalveluita.
 

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojeluperhetyö on kohdennettu perheille, joissa on alaikäisiä lapsia kotona tai sijoitettuna. Perhetyöntekijän työ perustuu sosiaalityöntekijän päätökseen asiakkaaksi ottamiseen.

Perhetyön tarpeellisuuden aiheuttaa kriisitilanne, kuten suuri elämänmuutos, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai perheväkivalta. Asiakkuuteen voi johtaa myös lapsen koulunkäyntiongelmat ja/tai käytöshäiriöt sekä erityinen huoli lapsen kasvun ja kehityksen vaarantumisesta.


Eroauttaminen – ohjausta, tukea tai neuvontaa

lentava-lehma.png

Eroaminen on prosessi, joka vaatii aikaa. Se on koko perhettä koskeva kriisi, josta selviytymisessä ulkopuolinen apu on usein tarpeen. Lupa Auttaa! -hanke ohjaa, tukee tai neuvoo.

Eroauttaminen vähentää riitoja ja huoltokiistoja, vahvistaa sovinnollisuutta ja turvaa vanhemmuuden jatkuvuutta.

Katso Vakka-Suomen eroauttamisen palvelukartta »