Luvan hakeminen ja liitteet

Luvan hakeminen ja liitteet

Opastusta lupahakemusmenettelystä sekä lupahakemukseen tarvittavista dokumenteista sekä asiaan liittyvää yleisohjausta ja neuvontaa antavat virka-aikana rakennusvalvonnan toimistosihteeri p. 044 722 2245 ja rakennustarkastaja p. 050 387 3355.

Miten hakea rakennuslupaa?

Taivassalon kunnassa voi hakea rakentamis- tai purkulupia kahdella eri tavalla:
Ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta tai perinteisesti paperisena.

HUOMIO: Jokaiselle luvanvaraiselle toimenpiteelle on tehtävä oma sähköinen hakemuksensa. Taivassalossa EI ole käytössä Lupapisteen ”Lisää toimenpide” –kohta, jolla voisi hakea samalla hakemuksella lupaa useammalle eri toimenpiteelle.

Kun haetaan lupaa paperisella hakemuksella, rakennusvalvonta suorittaa itse skannauksen ja digitoinnin sekä veloittaa siitä lupamaksun yhteydessä 20 euroa/paperi (Taivassalon rakennusvalvontataksan 12 § kohta 12.5).

Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen liitteiksi tarvitaan (paperinen haku):

 • Pääpiirustukset. Asemapiirustus (1:500) kolmena (3) kappaleena ja muut piirustukset kahtena (2) kappaleena: pohja-, julkisivu-, leikkaus- (1:50 tai 1:100), ja hormipiirustus (1:20). Suunnittelija allekirjoittaa pääpiirustukset.
 • Rakennushankeilmoituslomake, RH1.
 • Selvitys tontin omistus- tai hallintaoikeudesta; todistus lainhuudosta tai kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
 • Kaava- tai karttaote, johon rakennuspaikka on merkitty.
 • Selvitys naapurin kuulemisesta. Selvityksestä tulee ilmetä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta ja myös naapurien kanta rakentamiseen. Kuuleminen voidaan tehdä myös viranpuolesta á 70 €.
 • Poikkeamispäätös. Jos rakennushankkeelle on saatu kunnanhallituksen poikkeamislupa, on päätös liitettävä hakemukseen.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteiksi tarvitaan (haetaan aina paperisena):

 • Hakemuslomake
 • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
 • Ympäristökartta, 5 kpl
 • Asemapiirros, 4 kpl

Poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus toimitetaan rakennetun ympäristön lautakunnalle, joka antaa asiasta lausunnon.
Asian käsittely siirtyy tämän jälkeen kunnanhallitukselle, joka tekee nykyään päätökset kaikissa poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuasioissa.
Kunta suorittaa naapurien kuulemisen viran puolesta (sis. lupamaksuun).

Ladattavia asiakirjoja

 • Rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat (.docx) Lataa
 • Tarvittavat liitteet rakennus- ja toimenpidelupahakemukseen sekä poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukseen (.docx) Lataa

Luvan hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja liitteet »

Pääsuunnittelijan ja työnjohtajien tehtävät.
 

RAKENNUSJÄRJESTYS  (voimaantulo 1.1.2013)

RAKENNUSVALVONTATAKSA  (voimaantulo 1.11.2017)

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on annettava aina ennen loppukatselmusta ja todistus esitettävä rakennustarkastajalle loppukatselmuksessa.

Verottajan sivu