Yksinyrittäjän koronatukihakemus

Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Asetuksen voimassaoloaika on 9.4. - 15.10.2020. Asetusta sovelletaan  valtionavustuksen myöntämiseen yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance-yrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä.

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena ensimmäisessä vaiheessa 250 M€ määrärahasta siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Määrärahajaon periaatteena on kunnassa 31.12.2018 rekisteröityjen yksinyrittäjien määrä. Taivassalossa jaon piirissä on 113 yksinyrittäjää, jaettava summa on 140 924 euroa.

Avustusta voidaan myöntää 16.3. – 31.8.2020 välillä toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Avustusta voi hakea 30.9.2020 saakka.

Kunnan tehtävänä on:

  1. tiedottaa osaltaan yksinyrittäjien avustuksesta ja markkinoida sitä alueensa yksiyrittäjille
  2. neuvoa yrityksiä avustuksen hakemisessa
  3. ottaa vastaan ja käsitellä avustushakemukset
  4. tehdä sopimukset avustuksen myöntämisestä
  5. palauttaa käyttämättä jääneet avustusmäärärahat työ- ja elinkeinoministeriölle 15.10.2020 mennessä
  6. antaa selvitys avustuksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle 31.12.2020 mennessä
  7. raportoida sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi.

Kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa. Sopimukseen sisältyy avustuksen myöntämisen, käytön ja käytön valvonnan ehdot. Sopimus on tarpeellinen mm. sen vuoksi, että avustusta saaneet ovat tietoisia rahoituksen luonteesta valtionavustuksena ja koska valtionapuviranomaisena toimivalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa avustuksen saaneen yksinyrittäjän taloutta ja toimintaan avustuksen käyttöön liittyvin osin.

Kunnan ja hakijan välille syntyy hakemuksen myönteisellä ratkaisulla sopimussuhde. Sopimus syntyy kunnan hyväksyessä hakemuksen ja hakijan saadessa hyväksymisestä tiedon. Kunta voi tehdä hakemuksesta sopimuksen lisäksi hallintopäätöksen,  johon liitetään muutoksenhakuohje. Muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös on perusteltua tehdä, mikäli hakemusta ei hyväksytä.

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että
• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
• yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan;

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi 16.3.2020 lähtien, jolloin poikkeusolot todettiin ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessa tulee osoittaa, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa pyydetään hakemuksessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.

Hakemuksessa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena 2000 euroa kutakin tukea hakenutta kohden. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen, jolloin kunta myöntää avustuksen yksinyrittäjälle vähämerkityksellisenä tukena.

Yksinyrittäjäavustuksen sopimuksen ”allekirjoittamisen” jälkeen avustusta myöntäneen kunnan on koottava yhteen, tallennettava ja säilytettävä kaikki avustuksen myöntämisessä käytetyt ja sitä koskevat tiedot ja asiakirjat kymmenen vuoden ajalta avustuksen myöntämispäivästä.

Kuntien tulee ilmoittaa yksinyrittäjille maksamansa tuet Verohallinnolle ja työ- ja elinkeinoministeriön omistamaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään.

Linkki hakemukseen

Mikäli avustushakemuksen täyttäminen ei ole sähköisesti mahdollista, avustushakemuslomakkeen saa kunnanvirastosta, puh. (02) 840 2000.

Lomakkeen tietoja käytetään yritysrekisterin päivityksessä yhteystietojen osalta.